Všeobecné obchodní podmínky.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem všech únikových her ONE – TWO ESCAPE je společnost WEST MEDIA, s.r.o. se sídlem Stará cesta 2, Plzeň, Česká republika, IČ: 63506572, vedená u Krajského soudu v Plzni, vložka C 654 , (dále jen “Společnost“). Jakékoliv právní, jiné vztahy a spory z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “VOP”), právními předpisy České republiky a budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.2 Rovněž k nahlédnutí jsou VOP u obsluhy her v jednotlivých provozovnách Společnosti.

1.3 Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách one-two.eu

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1 Účast v jakékoliv únikové hře provozované Společností je podmíněná bezpodmínečným dodržováním všech provozních a bezpečnostních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě provedení platby nebo rezervace příslušné únikové hry nebo zahájením faktického hraní hry dle čl. 3.1. VOP (dále jen “Účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny průvodce příslušné únikové hry, může být vyloučen z hraní hry a z provozovny či prostorů Společnosti (dále jen „prostory“) na základě rozhodnutí obsluhy či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.2 Vstupem do provozovny se Účastník dobrovolně zavazuje k dodržování pokynů obsluhy únikové hry a k dodržování návštěvního řádu (dále jen „Návštěvní řád“). Návštěvní řád je zveřejněn na webových stránkách Společnosti www.one-two.eu a vyvěšen na viditelném místě v prostorech Společnosti.

2.3 Účastník bere na vědomí a je srozuměn, že únikové hry mohou obsahovat stresující, napínavé či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí daného příběhu pro navození atmosféry a žádný z Účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou Účastníci monitorováni zkušenou obsluhou dané hry prostřednictvím video přenosů z dané hry. Video přenosy slouží výlučně pouze pro uvedené účely – pro monitoring průběhu a stavu hry, zajištění a kontroly dodržování pravidel hry a pravidel bezpečnosti Účastníků a faktickou možnost s Účastníky během hry komunikovat a hru korigovat, monitoring se nezaznamenává na žádné medium ani nosič dat, tzn. že se nevytváří žádný záznam a žádná data ani údaje se neukládají a nearchivují.

2.4 Účastník se účastní v únikové hře na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Za Účastníky mladší 18 let mají zodpovědnost jejich zákonní zástupci nebo jejich doprovod, který musí být starší 18 let. Doporučený minimální věk účastníků je 8 let.

2.5 Jakýkoliv z Účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit či rušit ostatním Účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní Účastníky v průběhu trvání hry nebo jim do hry zasahovat, může být ze hry vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv Účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.6 Pokud bude jakýkoliv Účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv omamnou, psychotropní či návykovou látkou, nebude vpuštěn do prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí obsluhy či vedení Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení obsluhy či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

2.7 Účastníkům není povoleno vstupovat do prostor Společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví, majetek či bezpečnost jiných Účastníků či pracovníků Společnosti. V prostorách Společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník je povinen umožnit a strpět z bezpečnostních důvodů na žádost obsluhy kontrolu obsahu svých osobních zavazadel a věcí, zda neobsahují omamné či psychotropní látky nebo shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost, majetek a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných Účastníků. V případě, že s Účastník odmítne kontrole podrobit, může být ze hry vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.8 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti, které do prostor vnesou v uzamykatelných boxech umístěných v prostorách recepce pořízených za tímto účelem. Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

2.9 Účastník bere na vědomí, že ve hrách jsou užity technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat průvodce hry. Společnost se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace Účastník spojené s touto skutečností.

2.10 Pokud by měl jakýkoliv Účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento Účastník by měl tuto skutečnost sdělit průvodci dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý Účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

3. OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1 Provedením rezervace, uhrazením vstupného únikové hry či uplatněním dárkového nebo jiného poukazu, a nebo zahájením hraní hry Účastník se Společností uzavírá smlouvu o hře. Vstupné může být uhrazeno na místě v hotovosti, platební kartou nebo prostřednictvím platební brány.

3.2 Rezervaci termínu je možné provést na webu one-two.eu, nebo telefonicky na čísle 777 107 061. Účastník je oprávněn si zvolit z následujících variant úhrady: úhrada na místě konání únikové hry v hotovosti nebo platební kartou, úhrada převodem na účet Společnosti předem (účastník obdrží vstupenku – poukaz) nebo bezhotovostně prostřednictvím platební brány (účastník obdrží potvrzení o platbě).

3.3. Ceny vstupného uvedené na webu Společnosti či v prostorách Společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob či právě probíhající marketingové akce. Maximální cena jedné únikové hry je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti a k nahlédnutí v prostorách Společnosti, kde je k dispozici Ceník.

3.4 Pokud Účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru méně než 24 hodin před zahájením rezervované únikové hry, Společnost je oprávněna Účastníkovi naúčtovat částku až do výše celkové ceny případného voucheru.

3.5 Termíny únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení Společnosti.

3.6 Speciální teambuildingové/firemní akce a skupinové rezervace mohou být předmětem individuálních zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace kontaktujte Společnost, a to buď e-mailem na adresu info@one-two.eu nebo telefonicky: +420 777 107 061.

3.7 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry podle pokynů uvedených v uvedeném v informativním mailu zaslaném Společností předem v čase 10 minut před oficiálním začátkem hry. Pokud se dostaví dříve, může být obsluhou hry požádán, aby počkal nebo se dostavil ve stanovený čas.

3.8 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru, nejpozději 5 min po rezervovaném termínu, nejsou přípustné. V případě zpoždění Účastníka delším než 5 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost Účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že Účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru se zkrácením časového limitu, nebo v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení obsluhy či vedení Společnosti.

3.9 Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit a navrhnout přesunutí rezervace na základě dohody s Účastníkem s ohledem na časové možnosti Účastníka, pokud jsou důvodem technické problémy nezaviněné Společností, ale zásahem třetích stran nebo vyšší mocí a to vždy neprodleně, jakmile se o takové skutečnosti dozvěděla a pokud taková skutečnost objektivně brání v odehrání hry Účastníkem. Pokud se Společnost s Účastníkem nedohodne na novém termínu rezervace, Účastník je v takovém případě oprávněn vyžadovat plnou náhradu vstupného, pokud ho uhradil předem.

4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1 Focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách Společnosti je zakázáno. Porušení zákazu focení se trestá okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Na žádost Účastníka může obsluha po ukončení hry vyhotovit Účastníkovi upomínkový snímek v prostorách za tímto účelem vyhrazených.

4.2 Účastí ve hře se Účastník zavazuje nešířit jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich řešeních a zachovat tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním Účastníkům. Za porušení tohoto závazku se nepovažují recenze, hodnocení hry, přístup Společnosti a obsluhy k Účastníkům bez prozrazení informací o obsahu jednotlivých únikových her, jak je v tomto bodě výše uvedeno.

5. DÁRKOVÝ POUKAZ

5.1 Poukazy vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který držitel předloží v příslušné z provozoven, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 5 osob, není–li dohodnuto před rezervací hry jinak.

5.2 Dárkový poukaz platí po dobu 6 měsíců ode dne vystavení, pokud na poukazu není uvedené jiné trvání. Toto ustanovení se netýká marketingových akcí a slev na propagačních materiálech Společnosti.

5.3 Ceny dárkových poukazů se mohou v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli poukazu nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového poukazu nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel poukazu není povinen rozdíl v cenách doplatit. Toto ustanovení se netýká dárkových poukazů apod. vydaných třetími stranami pro využití v únikových místnostech Společnosti.

5.4 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími akcemi či slevami vyhlášenými Společností ani jinými akcemi třetích stran.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Společnosti mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Společnosti a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnosti jejich návštěvníka (uživatele).

6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.

6.3 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Společnosti s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

6.4 Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Společnosti či na tištěných marketingových materiálech. Společnost nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

6.5. Společnost neručí za informace a obsah webových prezentací, marketingových materiálů či informací uváděných třetími stranami, které třetí strany o Společnosti publikují.

6.6 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti.

6.7 Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Společnosti a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

7.1. Jakékoliv osobní údaje o Účastnících (dále jen “osobní údaje”) únikových her provozovaných Společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a dalšími na to navazujícími právními předpisy (dále jen „předpisy o ochraně údajů“).

7.2. Společnost je povinna:

a) užít spravované osobní údaje pouze pro účely plnění plynoucí ze smlouvy,
b) provádět jakékoliv operace představující zpracování osobních údajů pouze v rámci předpisů o ochraně údajů, případně na základě pokynů Účastníků,
c) nepředávat osobní údaje žádnému dalšímu subjektu, nejedná-li se o oprávněný zájem (např. řešení pojistné události),
d) po uplynutí zákonem stanovené archivační doby osobní údaje neuschovávat a zničit/vymazat je bezodkladně po splnění, vyúčtování svého závazku vůči Účastníkovi, neobdrží-li Účastníka výslovný písemný pokyn k uložení osobních údajů,
e) po dobu nezbytného užívání osobní údaje řádně a dostatečně zabezpečit proti jejich získání jakoukoliv nepovolanou osobou, včetně zajištění toho, aby k osobním údajům měli přístup jen ti její zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci při plnění závazku plynoucího z uzavřené smlouvy,
f) zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
g) zavázat své zaměstnance povinností mlčenlivosti o osobních údajích Účastníků,
h) zajistit schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
i) bezodkladně Účastníkovi oznámit každé případné získání předaných údajů jakoukoliv nepovolanou osobou nebo jejich jiné zneužití.

7.3. Osobní údaje Účastníků jsou zpracovávány třetími stranami za konkrétním účelem pouze a jmenovitě v případě ústního souhlasu uděleného všemi Účastníky po hře v rozsahu fotografie, datum a čas odehrání hry spolu s časem úniku umístěním na facebookový profil Společnosti provozovaný americkou společností Facebook. Žádnému dalšímu subjektu není Společnost oprávněna osobní údaje Účastníka bez jeho předchozího písemného souhlasu předat.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1 Pokud Společnost nesplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas ani do 7 dnů ode dne, kdy měla být služba poskytnuta, může Účastník uplatnit své právo na reklamaci služby u Společnosti. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu e-mailem na adrese: info@one-two.eu

8.2 Společnost se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 10 pracovních dnů s tím, že reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Po uplynutí této doby má Účastník právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo slevu z ceny služby.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost je oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Společnost je oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem. V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem zůstává veškeré zaplacené plnění Společnosti.

9.2 Účastník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

9.2.1 v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Společností;

9.2.2 v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

9.2.3 Účastník, který je spotřebitelem, má právo dle § 1820 a násl. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Účastník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Společnosti nejpozději 14. den od doručení takto objednaného dárkového poukazu.

9.3 Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do 7 dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.

9.4 Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

10.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné vzniklé spory z této smlouvy nejprve mimosoudní cestou. V případě sporů o plnění z této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo okolnosti způsobující její neplatnost.

10.2 Strany mohou vyřešit své spory neformální cestou samostatně, prostřednictvím svých právních zástupců nebo jiných prostředníků, není-li to možné, mohou využít mediaci nebo rozhodčí řízení.

V Plzni dne 13.8.2018
Mgr. Monika Kušková
Jednatelka WEST MEDIA s.r.o.